Marián Gajdoš
Marián Gajdoš

Kontaktné údaje

Hypotéka na mieru priamo pre Vás

Po vyplnení a odoslaní dotazníka a konzultácií s bankovými inštitúciami pripravím pre Vás nezávislú ponuku na hypotéku priamo pre Vás.

Polia označené * sú povinné, v prípade že nepovinné polia nevyplníte, bude potrebné Vás kontaktovať.

V prípade ak je viac účastníkov úverového vzťahu, je potrebné dotazník vyplniť za každého člena

Záujemca odoslaním údajov udeľuje spoločnosti Fin Stav Reality, s.r.o. so sídlom Holíčska 48, 851 05 Bratislava, IČO: 47 854 952, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99904/B (ďalej len "Spoločnosť") súhlas so spracovaním svojich vyššie uvedených osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto formulári v súlade s ustanovením § 11 zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z., ako súčasť predzmluvných vzťahov pre účely hodnotenia úverovej spôsobilosti klienta, ako aj pre ďalšie obchodné, reklamné a marketingové účely Spoločnosti za podmienok ochrany osobných údajov pred neoprávnenými tretími osobami podľa citovaného zákona. Týmto záujemca udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov tretej osobe, ktorú spracovaním na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov poverí Spoločnosť. Záujemca prehlasuje, že je oprávnený poskytnúť Spoločnosti na spracovanie osobné údaje tretej osoby (napr. manžel/ka, spoludlžník, ručiteľ) v rozsahu uvedenom v tomto formulári na účely vyššie uvedené. Ak záujemca poskytne Spoločnosti osobné údaje tretej osoby neoprávnene, je povinný nahradiť Spoločnosti škodu, ktorá by tým Spoločnosti vznikla.

Záujemca prehlasuje, že bol riadne a včas informovaný, že jeho osobné údaje spracúva a overuje Spoločnosť v rozsahu a na účely vyššie uvedené, ako aj o tom, že tieto údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám v súvislosti s plnením si zákonných a zmluvných povinnosti Spoločnosti. Záujemca potvrdzuje, že si formulár prečítal a porozumel všetkým otázkam; že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a úplné; že nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho hodnotenie; že poskytol svoje osobné údaje dobrovoľne; že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov, ako aj o ďalších právach v zmysle platnej legislatívy súvisiacej s ochranou osobných údajov.

                                                                                                        © 2016 Fin Stav reality, s.r.o. Holíčska 48, 851 05 Bratislava
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!